دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ ه‍.ش.


این شبیه مامان منه اینو یه خورده سینه هاشو بزرگ کنید کسشم تمیز تر
میشه مامان من
اخو به حال این یارو چه پستونی میلیسه
اخر عاقبت سکس با مامان

من میثم 22 سالمه
این داستان حقیقت داره و از زمانی شروع شد که من 5/18 سالم بود .
همیشه به مامانم به چشم یه جنده نگاه میکردم هروقت از بقلش رد میشدم یا یه لقد یا با کف دست میزدم در کونش یه روز و همیشه اونم با یه لبخند باحال بهم چپ چپ نگاه میکرد منم که همیشه کیرم شق میشد برای این که ضایع نباشه همیشه یه شلوار لیو میکردم شلوارک و میپوشیدم
یه روز خیلی باهاش شوخی کردم صورتشو لیس زدم گردنشو لیس زدم دسمالیشکردم بعد یه هو بی هما دستم رفت رو کسش بعد همونجا خشکم زد گفت خوب داری چکار میکنی
همینطوری حاجوواج بودم گفتم هههیچیی فقط دستمو
گزاشتم رو کست انو که گفتم مهکم زدم تو دهن خودم سریع از اتاق رفتم بیرون این قضایا به خیرو خوشی گزشت
چند هفته بعد باز داشتیم باهم شوخی میکردی که کرمو گرفت کیر منم که همیشه شق بود خودمو جم کردم گفتم چکار میکنی گفت هیچی کیرتو گرفتم با یه لحن مسره امیزی گفت چرا راست کردی گفتم کیمیگه گفتم خودم دیدم گفتم ولمون کن بابا گفت پس بزار بهت سابت کنم من خیلی قلقلکی بودم یلقلکم داد دستمو اوردم بالا سریع کیرمو گرفت اینبار مهکم
گرف گفت این شق نیست گفتم چی؟؟ گفت خودتو به اون راه نزن کیرتو میگی با یه خندهی خجالتی سرمو اوردم پایین گفت پسرم راحت باش من مامانتم همیشه من بیبردمت هموم من پوشکتو اوض میکردم
گفتم خوب اره شق کردم
اخه.............
بعد از اخه حرفمو خوردم گفتی چیه
درش بیار ببینم چقدری شده تو این 15 سالی که ندیدمش خولاصه با خجالتو اینا راضم کرد منم کیرمو در اوردم گرفت دستش گفت اخی چه بامزست ولی پدر سوخته از باباش کلفت تره
بعد گفت یادته بچه بودی میگفتم دودولتو بوخورم با تکون دادن سرمو حالت لبم گفتم تغرییبا گفت حالا میخوای دودولتو بخورم
من خجالت میکشیدم ولی چیزی نمیگفتم یه خورده دستشو بالا پایین کرد بعد کم کم نکشو کرد تو دهنش نوک زبونشو لیه سوراش کیرم حس میکردم یاش یواش ساک میزد گفت پدر سوخته نریزی تو دهنما بعد چند باری تا ته کرد تو حلقش باورم نمیشد که مامانم داره کیرمو میخره راستی نگفته بودم اون موقه مامانم 37 سالش بود و الان 41 سالشه وقتی 18 سالش بود با بابام ازدواج کرد حالا از داستان دور نشیم چند دقیقه ای ساک زد من ابم ریخت تو هنش یه خوردشو قورت داد بعد کیرمو سریع در اورد دو 3 بار هم پاشید تو صورتش بعد دید ابم زیاده گفت باید برات زن بگیرم منم که خجالتم ریخته بود گفتم زن نمیخوام تو هستی .
من همیشه چیزای میگفتم که خیلی زود بود
بد گفت اه انجوریه پس بزار بهت نشون بدم بازنت چکارا میتونی بکنی اون موقه زمانی بود که 10 بارم جق میزدم این خیالم نبود
من به پشت خوابیده بودم رو تخت اومد نشست روم کیرمو بازی داد یه کاندوم که نفهمیدم از کجا ورد کشید روش و بی معتلی رفت سر اصل مطلب کیرمو گزاشت تو در کسش بعد گفت حالا کمرتو بیار بالا این کارو کردم و کیرم تا ته رفت توش بعد ان نشست کیرم تا ته توش بود مامانم یه خورده قرمز شده بود ولی معلوم بود با اینچیزا ارزا نمیشه بعد گفت حال میده گفتم نه با کاندوم گفت بکن حال میده خولاصه خودش زحمتشوکشیدبالا پایین شد یه 2 . 3 دقیقه ای این کارو کرد بعد گفت اینطوری نمیشه بعد بلند شد حالت سجده نشستو خم شد گفت حالا بیا انطوری خوبه این بار باید خودم میکردم
کل حال داستان از این جا شروع میشهمنم با خجالت ولی سریع بلند شدم رفتم جولو کیرمو گزاشتم جرو کسش یه خورده بالا پایین کردم بعد فرو کردم تو مثل اینکه این بار جواب داد چون مامانم گفت اوف....اره.....خوبه
منم در این فکر که دارم مامانمو میکنم مقزم رفت رو اتومات به خودم اومدم دیدم به به چه تلمه هایی میزنم صدای مامانم کل خونرو ور داشته بود شاید بیرونم میرفت
میگفت جون کیر میخوام بکنش تو بکن مهکم تا ته فرو کن پارم کن همش ماله خودته بکن همهی اینارو با یه اه از ته دل میگفت من اونجا بود که شرو کردم به کردن واقعی
کیرمو چند بار دراورد تا ببینم چطوری یعنی زمانی که میکنم توش چه شکلی میشه چند بار در اوردم کردم توش بعد بی رحمانه تلمبه میزدم شاپ شاپ صدا مداد انگار یکی کف دستشو گود کرده و داره دست میزنه داشتم میکردم توش تون تون میکردو با هر صدای شاپ شاپ صدای اه مامانم هم میومد ولی معلوم بود کسش گشاده چون درد مرد نداشت و خیلی راحت کر من میرفت توش همین طوری که میکردم دستمو از زیر بردم رو پستوناش بعد یه خورده فشار دادم مامانم جیق زد بعد کیرم از توش در اومد و کلی هم اب ازش ریخت میرون معلوم بود ارزاشده بود وقتی او ابا از کسش میومد بیرون میپرید بالا پایین و اصلا تعادل نداشت چند دقیفه بعد گفتم ماکه ارزا نشدیم اخا اصلا با کاندوم حال نمیداد
گفتم بزار کاندومو در بیارو گفت نه نمیخوام برادر خواهرت بشه بچهی خودت گفتم از کون میکم قبول مرد
دباره به همون حالت سجد خابیدمن کیرمو کردم تو لاپاش بعد انگشتمو کردم تو دهنش یه خورده لیس زدو با زبونش بازی کردبد انگوشتمو مالیدم به کونش یواش یواش کردم تو ولی خیلی راحت رفت و اصلا تنگ نبود به خودم کفتم این ننهی ما گشاد تر از این حرفاس حواسم نبود کیرمو بدونه هیچی چیز لیز کننده لی بافشار و سریع کردم توش مامانم جیق زد ورف جولو کیرم از تو شد اومد بعد برگشت یه خورده ساک زد بعد رو کیرم توف کردو برگشت گفت حالا بکنم منم خیلی راحت کردم تو کونش یه خورده تلمبه زدم اخراش خودمو ول کردم روش داشت ابم میومد که کیرم در اومد بدون این که دست بزنم دباره کردم توش یه خرده تلمبه زدم و ابم اومد تمام ابمو ریختم توش و مامانم فط میگفت اه نه نه اه
اول نفهمیدم داستان چیه بعد که به خودم اومدم دیدم زمانیکه کیرم در اومده بود و دباره کردم رفته بود تو کسش و مامانم سریع رفت چنتا قرس خرد نمیدونم چی بود فکر کنم واسه نازایی بود بهعد سری بون این که دوش بگیریم لبلسمونو پوشیدیم مامانم رفت دست شویی ا اون رفت دست شوییو منم از اتاق بیرون اومدممو رفتم صورتمو بشورم بابام اومد قلبم داشت از جا در میاومد گفتم خوب شد 2 دقیقه پیش نیومد
خلاصهش کنم چند روز بعد مادرم حالت تهوع داشت و همش بالا میاورد و الان من یه داداش دارم که پسر خودمه هم داداشمه هم پسرم که 2 سالشه شانسی که اوردم مامانم شب قبلش به بابام کس داده بود و الکی گفت من بچه میخواستم برای همین نوک کاندومتو سوراخ کرده بودم
چند 6 ماهبعداز بچه دار شدن ما مامانم رهمشو ورداشت و حالا راحت باهم حا میکنیم و هنوز بابام نمیدونه اون بچهی منه نه اون
اگه مادرتونو میکنید باید مواضب باشید تا مثل من نشید